Algemene Spelregels

Home > Algemene Spelregels

Met de 8 artikelen van de algemene spelregels geeft Humain in beknopte vorm de principes weer die zij voor het zakendoen hanteert.

artikel 1 – rechtsverhouding

1.1  Aanbiedingen en aanvaardingen worden geacht door Humain te zijn gedaan, zodat opdrachten uitsluitend door Humain  kunnen zijn ontvangen dan wel gegeven.

1.2  Humain is bevoegd een opdracht door een derde te laten uitvoeren. Humain is vrij in de keuze van de derde.

1.3  Indien Humain tezamen met een derde een opdracht heeft ontvangen, dan zijn Humain en de derde voor het eigen aandeel aansprakelijk.

1.4  Indien Humain tezamen met een derde een opdracht heeft gegeven, dan zijn Humain en de derde voor het eigen aandeel verbonden.

artikel 2 – uitvoering

2.1  Humain is bevoegd een overeenkomst terstond te beëindigen, indien de overeenkomst naar het inzicht van Humain strijdig is  met de zakelijke en professionele ethiek die Humain nastreeft.

2.2  Humain is bevoegd geen gevolg te geven aan een aanwijzing omtrent de uitvoering van een opdracht, indien de aanwijzing naar het inzicht van Humain niet te verenigen is met de zakelijke en professionele ethiek die Humain nastreeft.

2.3  Humain verkrijgt de rechten van voortbrengselen van de geest die voortkomen uit de uitvoering van een opdracht.

2.4  Humain levert een inspanning voor de uitvoering van een opdracht.

2.5  Humain is bevoegd gemotiveerd van een gestelde termijn af te wijken.

2.6  Indien de opdrachtgever  zich niet kan verenigen met de wijze waarop een opdracht is uitgevoerd, dan dient de opdrachtgever dat binnen een redelijke termijn na facturering voor de opdracht schriftelijk en gemotiveerd aan Humain te melden. Opdrachtnemer Humain zal zich niet alleen mogen verweren maar ook in de gelegenheid worden gesteld de opdracht alsnog tot een bevredigend eind te brengen.

artikel 3 – inlichtingen en bescheiden

3.1  De opdrachtgever dient de inlichtingen te verstrekken en de bescheiden af te geven die nodig zijn voor de uitvoering van een opdracht.

3.2  Zodra een opdracht is uitgevoerd, is Humain bevoegd door de opdrachtgever afgegeven bescheiden terstond te vernietigen.

artikel 4 – facturering

4.1  Humain rekent voor de uitvoering van een opdracht een vooraf overeengekomen tarief of honorarium per uur, exclusief omzetbelasting en door derden in rekening gebrachte kosten die zijn verbonden aan de uitvoering van de opdracht.

4.2  Indien sprake is van meerwerk, dan is Humain bevoegd om het meerwerk door te berekenen aan de opdrachtgever.

4.3  Indien sprake is van minderwerk, dan is Humain bevoegd om het minderwerk niet door te berekenen aan de opdrachtgever.

4.4 Betaling dient plaats te vinden binnen de op de factuur aangegeven termijn door bijschrijving op een door Humain aangewezen rekening onder vermelding van het factuurnummer en datum van facturering.

4.5  Zolang voor de uitvoering van een opdracht geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, dan is Humain bevoegd:

–      de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen.

–      de teruggave van door de opdrachtgever afgegeven bescheiden op te schorten.

–      tot verrekening over te gaan met gelden die Humain voor de opdrachtgever op een derdenrekening heeft ontvangen.

4.6  Indien geen tijdige betaling plaatsvindt:

–      is vanaf twee weken na het verstrijken van de betalingstermijn rente verschuldigd van een door Humain te bepalen percentage per maand over het factuurbedrag.

–      zijn vanaf de eerste aanmaning kosten verschuldigd van vijftien procent over het factuurbedrag en de verschenen rente, welke kosten minimaal het afgesproken uurtarief bedragen.

artikel 5 – aansprakelijkheid

5.1  Humain is tegenover de opdrachtgever of derde in beginsel niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de uitvoering van een opdracht, ongeacht de aard van de aansprakelijkheid en ongeacht de aard van de schade.

5.2  Indien de aansprakelijkheid van Humain niet kan worden uitgesloten, dan is de aansprakelijkheid van Humain beperkt tot de uitkering die Humain verkrijgt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

5.3  Indien de aansprakelijkheid van Humain niet kan worden uitgesloten en onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering kan worden verkregen, dan is de aansprakelijkheid van Humain beperkt tot het honorarium dat Humain heeft ontvangen voor de uitvoering van de opdracht. Kosten waarvan aannemelijk is gemaakt dat die gedaan zijn vallen in redelijkheid buiten de aansprakelijkheid

5.4  De opdrachtgever dient zich te verzekeren tegen schade die door de uitvoering van een opdracht kan ontstaan.

5.5  Indien de opdrachtgever zich niet kan verzekeren tegen schade die door de uitvoering van een opdracht kan ontstaan, dan dient de opdrachtgever dat met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd aan Humain te melden.

5.6  De opdrachtgever dient Humain te vrijwaren tegen rechtsvorderingen die verband houden met de uitvoering van een opdracht.

artikel 6 – verjaring

Rechtsvorderingen verjaren door verloop van twaalf maanden na aanvang van de dag volgende op die waarop een opdracht is uitgevoerd dan wel bekendheid kon bestaan met de schade die verband houdt met de uitvoering van een opdracht.

artikel 7 – geschillen

Geschillen worden beslecht naar Nederlands recht door een bevoegde rechter in Nederland dan wel naar het toepasselijke tuchtrecht door de bevoegde tuchtrechter, naar keuze van de meest gerede partij.

artikel 8 – toepasselijkheid

8.1  De spelregels zijn van toepassing op aanbiedingen van Humain, aanvaardingen door Humain en overeenkomsten met Humain.

8.2  Een van de spelregels afwijkend beding is uitsluitend geldig, voor zover dat uitdrukkelijk door Humain is aanvaard.

Download PDF versie.

about Humain