Kennis en Ervaring

Home > Kennis en Ervaring
financiën-economie
samenwerking
schoolbord

Kennis als basis, ervaring als toegevoegde waarde

Op verschillende terreinen en momenten van ons bestaan is kennis en ervaring opgedaan die ons nu doen staan waar we zijn. Het besef dat zowel kennis als ook ervaring de constante factor zijn in ons voortbestaan is iedere dag aanwezig. Met name voor het segment familiebedrijven dat wij een warm hart toedragen, is het hebben doorleefd van ondernemerschap een waardevolle ervaring. De waarde van specifieke elementen van familiecultuur, besef van eigen vermogen en het waarde toevoegen aan de familiedroom zijn in onze werkwijze van groot belang.

Onze kennis en ervaring is op de terreinen economie, financiën, ICT en onderwijs gerelateerd. De toepassing van deze kennis is breed en met name betreft het de sectoren zakelijke dienstverlening, industrie, zorg, onderwijs en de woningcorporatiesector. Voor alle genoemde sectoren geldt dat de thema’s innovatie en duurzaamheid in worden verweven.

Ervaringsgebieden

 • Management: gestructureerd projectmanagement (PRINCE2), programmamanagement, accountmanagement. Projecten en programma’s identificeren, gieten in een realistisch plan van aanpak en (laten) uitvoeren.Leiding geven aan organisatieverandering.
  Klankbord voor (strategisch) management op financieel-economisch, organisatie en IT terrein
 • (Markt) onderzoek en statistiek: opzetten en (doen) uitvoeren van onderzoeken, dataverwerking, statistische analyses, (beleids)rapportages, macro-economische en econometrische studies.
 • Advies en Toezicht: specialismen rechtstreeks vanuit de praktijk opgedaan door rollen/functies op dit niveau te vervullen in profit/non-profit organisaties. Toegevoegde waarde leveren voor bestuur/directie.
 • Business development voor zowel de overheid als ook het bedrijfsleven en op het snijvlak overheid-bedrijfsleven: procesinrichting, procesbegeleiding, uitvoering en verantwoording van projecten met het karakter van publiek-private samenwerking.

Financieel-economisch

In het binnen- en buitenland hebben wij ervaring met projecten op economische en financieel terrein. Werken op financieel-economisch gebied voor de marktsector of de overheid vraagt om kennis en ervaring van beide culturen. Die hebben wij in huis.

 • Arbeidsmartkvraagstukken
 • Macro-economische rekenmodellen
 • Sectormodellen
 • Financiële analyse en begroting
 • Bezuinigingsoperaties

ICT

Onze IT kennis is op het snijvlak van business en techniek. Hier leveren wij toegevoegde waarde voor zowel het management als de medewerkers. Wij denken in termen van beroepen, functies en de organisatie. Van de ontwerpfase, het opstellen van de businesscase tot en met de implementatie kunnen wij betrokken worden en toegevoegde waarde leveren.

Woningcorporatie

Voor Humain is de woningcorporatiesector de sector van het maatschappelijk ondernemen. Deze sector toekomstbestendig maken vraagt om visie, kennis en inzicht in het functioneren en creativiteit in het zoeken naar oplossingen voor complexe problemen. Op verschillende manieren is Humain betrokken bij deze sector. In het kader van XBRL en SBR ontplooien wij initiatieven voor verbreding van deze innovatie naar de corporatiesector. Advisering, procesbegeleiding, projectmanagement en implementatie zijn diensten die in dit kader worden aangeboden.

Onderwijs gerelateerd

In het onderwijs en de zakelijke dienstverlening is ervaring opgedaan met de introductie van procesinnovatie en standaardisatie met behulp van XBRL en SBR. De gevolgen van IT voor curriculumontwikkeling en verandering in beroepen in de zakelijke dienstverlening is een kennisgebied waar expertise in is ontwikkeld.